Home Dokumenty KSA Statut Karkonoskiego Stowarzyszenia Aikdo Jelenia Góra

Statut Karkonoskiego Stowarzyszenia Aikdo Jelenia Góra

KARKONOSKIE STOWARZYSZENIE AIKIDO
W JELENIEJ GÓRZE

STATUT

KARKONOSKIE STOWARZYSZENIE AIKIDO
W JELENIEJ GÓRZE

STATUT - tekst jednolity

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1


Karkonoskie Stowarzyszenie Aikido w Jeleniej Górze zwane w treści stowarzyszeniem, w skrócie KSA - działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855 z 2001 r. tekst jednolity z póĽn. zm.) i ustawy z dnia 18.01.1996 r. O kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81. poz. 889 z 2001 r. tekst jednolity, z póżn. zm.) oraz niniejszego statutu.


§ 2


KSA jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.


§ 3


Terenem działania KSA jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Jelenia Góra.

§ 4

KSA posiada osobowość prawną.


§ 5


KSA opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.§ 6KSA może używać odznak pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.§ 7


KSA może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział IICele i sposoby działania§ 8Celem KSA jest:
1. konsolidowanie działalności stowarzyszeń, klubów i sekcji aikido dla dobra i rozwoju ruchu aikido,
2. popularyzowanie w społeczeństwie aikido,
3. promowanie w kraju i za granicą ruchu aikido,
4. popieranie działalności członków w sprawach związanych z działalnością KSA,
5. tworzenie warunków organizacyjno-prawnych i materialnych dla uprawiania aikido,
6. organizowanie i popularyzację działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków dla jej rozwoju w formie uprawiania aikido,
7. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
8. upowszechnianie innych sportów i japońskich sztuk walki,
9. pozostała działalność związana ze sportem - PKD 92.62,
10. promocja i organizacja wolontariatu,
11. współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i podmiotami gospodarczymi na zasadzie partnerstwa i pełnej autonomii zwłaszcza w zakresie inicjowania i koordynowania programów związanych z edukacją, kulturą fizyczną i sportem,
12. aktywizacja młodzieży poprzez zaangażowanie jej do działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.§ 9KSA realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie kongresów, zjazdów i konferencji międzystowarzyszeniowych,
2. organizowanie pokazów, konkursów, staży i obozów szkoleniowych,
3. inicjowanie i prowadzenie kursów instruktorskich na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów,
4. prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej na podstawie obowiązujących przepisów,
5. występowanie z inicjatywą tworzenia różnych form materialnego wspierania KSA i jej członków,
6. współpracę z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania,Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki§ 10


Członkowie KSA dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków honorowych,
3. członków wspierających.

§ 111. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne, które uprawiają aikido, złożą pisemną deklarację członkowską i zostaną przyjęte przez Zarząd w drodze uchwały oraz wpłacą wpisowe.

§ 12


1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.
2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, podejmowanej na wniosek Zarządu.


§ 13

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela,
2. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji zarządu w formie uchwały.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia.
2. Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia.
3. Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
4. Otrzymywanie wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych.
5. Otrzymywania stypendiów i innych form pomocy w rozwoju.
6. Przystępowania do egzaminów na stopnie kyu i dan.

§ 15

Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. Aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.
2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 16

Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka -bez czynnego i biernego prawa wyborczego - i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§ 17

Członek wspierający ma prawa zwyczajnego członka bez czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. zgonu członka,
2. skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
3. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 19

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w formie pisemnej, w terminie 30 dni, od Walnego Zebrania, którego uchwala jest ostateczna. Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władze Stowarzyszenia tworzą:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

§ 22

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
1. uchwalenie zmian statutu Stowarzyszenia,
2. ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia,
3. ustalenie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,
4. podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych statutem,
6. powoływanie i odwoływanie Prezesa zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz przewodniczącego i członków komisji Rewizyjnej,
7. powołanie i odwołanie członków komisji Technicznej,
8. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu,
9. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji,
11. rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 23

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest raz na rok jako sprawozdawcze a raz na 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

§ 24

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25

Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do Członków Stowarzyszenia nie później niż jeden tydzień kalendarzowy przed terminem.

§ 26

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności - w pierwszym terminie - co najmniej 50% wszystkich członków Stowarzyszenia lub - w drugim terminie, po upływie 1 godziny - bez względu na liczbę obecnych, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 27

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz czterech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia tj.: dwóch V-ce Prezesów ( V-ce prezes ds. Organizacyjnych, V-ce prezes ds. Technicznych ), Sekretarza i Skarbnika.
3. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu (przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia).
4. Podział funkcji między członków Zarządu dokonuje się na Walnym Zebraniu.
5. Udzielenia imiennych pełnomocnictw członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje wybrany Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu.
6. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§ 28

Do uprawnień Zarządu należy:
1. organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
2. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, a nieuregulowanych statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 29

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 30

1. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu Zarządu.

§ 31

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i składa się z przewodniczącego, sekretarza oraz członka komisji.
3. Uchwały komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 32

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
3. przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności,
4. sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków,
5. delegowanie członków komisji Rewizyjnej do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 33

W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze wyboru nowych członków do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru.

§ 34

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, a w przerwie między posiedzeniami Zarządu przez Prezesa Zarządu. W przypadku ustąpienia lub śmierci Prezesa, jego obowiązki przejmuje V-ce prezes ds. organizacyjnych do momentu wyboru nowego.

§ 35

Zarząd Stowarzyszenia wybiera Komisję Techniczną spośród członków posiadających minimum 2 dan.

§ 36

Komisja Techniczna odpowiada za stan wyszkolenia technicznego aikido.

§ 37

Komisja Techniczna może się składać z minimum 3 do maksimum 5 osób: Przewodniczącego, Sekretarza i członków od 1 do 3 osób.

§ 38

Komisja Techniczna opiniuje wnioski o przystąpienie do egzaminów na stopnie kyu i dan.

§ 39

Komisja Techniczna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

§ 40

Przewodniczący Komisji Technicznej ma prawo brać udział w obradach Zarządu KSA z głosem doradczym.

§ 41

Regulamin oraz zakres działania Komisji Technicznej określa Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Rozdział V Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 42

Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają z wpisowego i składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej i dotacji państwowych.

§ 43

Wysokość wpisowego i składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 44

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.
2. Funduszem i majątkiem zarządza Zarząd.
3. Nabywanie i zbywanie środków trwałych wymaga uchwały Zarządu.

§ 45

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagają podpisu: Prezesa Zarządu i Skarbnika lub V-ce prezesa i Skarbnika.

§ 46

Stowarzyszenie nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywać majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
e) uzyskiwanych dochodów dzielić pomiędzy członków stowarzyszenia,
f) wprowadzać do organu kontrolnego osób które są członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
g) przeznaczyć uzyskanych dochodów na cele inne niż statutowe. Rozdział VI Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 47

Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 48

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia.

 

...........................................

Przewodniczący zebrania