Home Dokumenty KSA Deklaracja członkowska Karkonoskiego Stowarzyszenia Aikido Jelenia Góra

Deklaracja członkowska Karkonoskiego Stowarzyszenia Aikido Jelenia Góra

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Karkonoskie Stowarzyszenie Aikido

w Jeleniej Górze

 

 

 

Ja, niżej podpisany(a) ............................................................................................

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Karkonoskiego Stowarzyszenia Aikido.

 

Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i zasady działania Stowarzyszenia ujęte w jego Statucie. Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia oraz terminowego opłacania składek członkowskich.

 

 

 

Miejscowość, data ...............................                                                                                     ...........................................

                                                                                                               Podpis

 

 

W imieniu Karkonoskiego Stowarzyszenia Aikido akceptuję/nie akceptuję*

powyższą kandydaturę

...........................................

                                                                                                               Podpis