Home Dokumenty KSA Regulamin Prac Zarządu Karkonoskiego Stowarzyszenia Aikido Jelenia Góra

Regulamin Prac Zarządu Karkonoskiego Stowarzyszenia Aikido Jelenia Góra

Regulamin pracy Zarządu - projekt

§ 1

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz czterech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia tj.: dwóch V-ce Prezesów ( Viceprezes ds. Organizacyjnych, Viceprezes ds. Technicznych ), Sekretarza i Skarbnika.

3. Podział funkcji pomiędzy członków Zarządu dokonuje się podczas wyborów na Walnym Zebraniu.

4. Udzielenia imiennych pełnomocnictw członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje wybrany Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu.

5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

 

§ 2

1. Do uprawnień Zarządu należy:

- organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,

- zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

- zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

- przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

 

§ 3

1. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

2. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu Zarządu.

 

§ 4

1. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu.

2. Obrady posiedzenia zarządu odbywają się według porządku obrad przedstawionego przez Prezesa.

3. W porządku obrad musi być ujęte przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Zarządu.

 

§ 5

 

  1. Organizowaniem pracy Zarządu oraz jego dokumentowaniem zajmuje się Sekretarz.

Z każdego zebrania sporządza protokół, który winien zawierać: kolejny numer od początku roku, datę posiedzenia, imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu, omówienie kolejnych spraw, wypowiedzi w dyskusjach, tekst podjętych uchwał i decyzji, oraz ewentualne sprzeciwy członków Zarządu zgłoszone do protokołu. Uchwały powinny posiadać numerację roczną.

2. W terminie 14 dni od daty zebrania Sekretarz rozsyła protokół członkom Zarządu oraz Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Protokół roboczy jest parafowany przez obecnych na zebraniu członków Zarządu i traktowany jako załącznik do czystopisu.

 

§ 6

 

1. Członek Zarządu, który głosował przeciw uchwale może wnieść zastrzeżenia do protokołu posiedzenia, na którym była ona rozpatrywana.

2. Zarząd rozpatruje poprawki na następnym posiedzeniu przed zatwierdzeniem protokołu.

3. Wniesienie zastrzeżeń nie zwalnia z obowiązku stosowania się do podjętej decyzji.

4. Protokół wraz z poprawkami podpisuje Przewodniczący zebrania i osoba obsługująca posiedzenie.

 

§ 7

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu

 

§ 8

1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, a w przerwie między posiedzeniami Zarządu przez Prezesa Zarządu. W przypadku ustąpienia lub śmierci Prezesa, jego obowiązki przejmuje Viceprezes ds. organizacyjnych do momentu wyboru nowego.

 

§ 9

 

1. Podział pracy członków Zarządu:

- V-ce Prezes odpowiada za sprawy organizacyjne np.: organizację pokazów, szkoleń podwyższających kwalifikacje instruktorskie itp.

- Sekretarz odpowiada za organizację pracy Zarządu oraz prowadzenie sekretariatu,

- Skarbnik odpowiada za gospodarkę finansowo-ksiegową,

- Prezes nadzoruje realizację uchwał oraz koordynuje prace pozostałych członków Zarządu.

 

§ 10

 

1. Każdy członek Zarządu w ramach powierzonego zakresu obowiązków odpowiada osobiście za realizację uchwał Zarządu, a sposób wykonania konsultuje każdorazowo z Prezesem jako koordynatorem prac, z wyłączeniem decyzji mającej charakter finansowy, do czego potrzebna jest decyzja całego Zarządu.

 

§ 11

 

1. Z realizacji uchwał członkowie Zarządu składają sprawozdanie ustne lub na wniosek Prezesa, pisemne, które podlegają przyjęciu przez Zarząd.