Home Dokumenty PFA 2010.05 Uchwała 1/2010 RT PFA Program Indywidualnej Ścieżki Szkoleniowej i Egzaminacyjnej

2010.05 Uchwała 1/2010 RT PFA Program Indywidualnej Ścieżki Szkoleniowej i Egzaminacyjnej

Witam,

Na prośbę Sekretarza Generalnego PFA pana Mariana Wiśniewskiego przesyłam uchwałę Rady Technicznej w sprawie Programu Indywidualnej Ścieżki Szkoleniowej i Egzaminacyjnej.

Pozdrawiam,

Ewa Józefowicz

_______________________

Polska Federacja Aikido

S E K R E T A R I A T

 

Uchwała 1/2010 RT PFA

Dot. Programu Indywidualnej Ścieżki Szkoleniowej i Egzaminacyjnej (PIŚSE)

W celu ułatwienia pracy ze szczególnie zdolnymi adeptami aikido ustanawia się możliwość objęcia ucznia programem indywidualnej ścieżki szkoleniowej i egzaminacyjnej zwanej dalej programem.

Program pozwala na znaczące skrócenie okresów wymaganych pomiędzy stopniami kyu (do 50%) i powinien być skierowany do osób zamierzających uzyskać kwalifikacje instruktora PFA.

1.  Zgłoszenia kandydata do programu dokonuje Shidoin PFA jednoosobowo lub dwóch instruktorów Fukushidoin. Zgłoszenie kierowane jest do RT PFA.

2.  Kandydat do programu podpisuje zgodę na objęcie programem i deklaruje szczególne zaangażowanie w proces treningowy, w tym maksymalny udział w stażach przez okres min. 2 lat.

3.  Osoba objęta programem może przystępować do kolejnych egzaminów w okresach krótszych niż przewidziane w wymaganiach egzaminacyjnych PFA, jednak nie krótszych niż połowa danego okresu. Program trwa nie dłużej niż 2 lata.

4.  Egzaminator PFA egzaminujący osobę objętą PIŚSE powinien zwracać na egzaminowanego szczególną uwagę i być wobec niego bardziej wymagający niż wobec pozostałych egzaminowanych.

5.  Osoba przystępująca do PIŚSE powinna mieć ukończone 16 lat i posiadać stopień 5-2 Kyu PFA.

6.  Shidoin lub Fukushidoin zgłaszający kandydata do PIŚSE ma obowiązek stałego monitorowania procesu szkoleniowego i przekazywania Radzie Technicznej raz na 6 miesięcy informacji n/t postępów w pracy z kandydatem.

7.  W przypadku, kiedy proces szkoleniowy nie przynosi zakładanych rezultatów lub kandydat nie wypełnia deklaracji maksymalnego zaangażowania (również z przyczyn zdrowotnych czy osobistych), instruktor nadzorujący wnosi o skreślenie z listy osób objętych programem.

8.   Warunki programu ustają wraz z uzyskaniem stopnia mistrzowskiego.

 

 Uchwała Rady Technicznej PFA z dnia 20 marca 2010 r.