Home Dokumenty PFA 2010.03 Egzaminy na DAN za granicą

2010.03 Egzaminy na DAN za granicą

Stanowisko Rady Technicznej i Prezydenta PFA w sprawie zdawania egzaminów DAN za granicą

 

W związku z pojawiającymi się prośbami o zgodę na zdawanie egzaminów DAN poza granicami Polski, Prezydent PFA na prośbę Rady Technicznej  PFA przeprowadził konsultacje z Shihanami Aikikai współpracującymi z PFA (m.in. Ch. Tissier, H. Isoyama, Y. Yokota, S. Sugawara).

 

Na podstawie rekomendacji Hombu Dojo, uzyskanych opinii i podjętych ustaleń przyjęto następujące stanowisko i wytyczne w tej sprawie dla klubów PFA:

·         Egzaminy na stopnie DAN z zasady powinny odbywać się na terenie Polski podczas staży o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim.

·         Jednym z celów egzaminów jest prezentacja własnych umiejętności nie tylko przed komisją egzaminacyjną, ale również przed własną aikidocką publicznością.

·         Osoby deklarujące swój szczególny związek szkoleniowy z jednym z zagranicznych Shihanów powinny tak planować swój egzamin, by zdawać go podczas stażu prowadzonego przez tego Shihana w Polsce (dotyczy to w szczególności egzaminów 1-3 DAN). Przykładowo sensei Tissier raz w roku regularnie odwiedza Polskę i za każdym razem są organizowane z jego udziałem egzaminy na stopnie mistrzowskie.

·         Egzaminy na 4 DAN wymagają każdorazowo przeprowadzenia procedury uzgodnieniowej z Hombu Dojo, w/w stanowisko dotyczy także tych egzaminów. Jednak ze względu na ich szczególny i indywidualny charakter RT PFA zachowuje daleko idącą elastyczność przy wyrażaniu zgody na zdawanie egzaminu na 4 DAN za granicą.

·         Hombu Dojo powierzyło PFA pełną odpowiedzialność za realizację egzaminów na stopnie 1-3 DAN, dlatego też zgoda na zdawanie tych egzaminów za granicą z zasady nie będzie udzielana.

·         Jedyną przesłanką do ewentualnego udzielenia zgody na zdawanie egzaminu 1-3 DAN za granicą będzie pobyt stały poza Polską (min. 8 miesięcy) w okresie bezpośrednio poprzedzającym termin przystąpienia do egzaminu.

 

Jerzy Pomianowski

Prezydent PFA

 

Marian Wiśniewski

Sekretarz RT PFA